Producenci
Regulamin sklepu

I Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin Sklepu Internetowego GastroTrend.pl, określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów przez GastroTrend.pl, zwany dalej „Sklepem”.
 2. Właścicielem Sklepu jest  ANMARKUS Sp. z o.o., Osiedle Olszynka 3B/5, 62-050 Krosno, NIP 7773355223.
 3. Bezpośredni kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem m.matusiak@anmarkus.pl
 4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Przez Nabywcę produktu należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupu produktów od Sklepu na zasadach umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu.
 6. Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawieranej przez Nabywcę ze Sklepem.

 

II Produkty

 1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w polskich złotych.
 2. Produkty znajdujące się aktualnie w promocji oznaczone są znakiem graficznym „Promocja”.. Liczba produktów w promocji jest ograniczona, a realizacją zamówień odbywa się według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywców o zakończeniu promocji odznaczając dany produkt symbolem promocji.

 

III Zamówienia

 1. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony www.gastrotrend.pl lub indywidualnie na adres m.matusiak@anmarkus.pl
 2. Zamówienia na produkty można składać przez 24h na dobę, przez cały rok.
 3. Warunkiem przystąpienia Sklepu do realizacji złożonego zamówienia jest jego prawidłowe wypełnienie, wraz z podaniem numeru kontaktowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.
 4. Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane, o czym Sklep, o ile udostępniono dane kontaktowe, poinformuje Nabywcę.
 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie do 7 dni od chwili ich rozpatrzenia, nie będą realizowane.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości Sklepu, jak również prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Nabywcy.
 7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Nabywcą.

 

IV Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysyłki produktu.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego produktu, od 24h do 30 dni roboczych. Dłuższy termin realizacji może dotyczyć sprzętów pod wymiar, na specjalne zamówienie lub też importowanych z zagranicy (odzież gastronomiczna).
 3. W szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Nabywcę.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

V Płatności

 1. Zapłata za zakupione produkty, wedle wyboru Nabywcy, winna nastąpić w formie przedpłaty na konto bankowe lub w wyjątkowych sytuacjach  za pobraniem.
 2. Do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sklepu.

Rodzaje płatności

 1. Przelew na konto bankowe,
 2. Płatność za pobraniem, tylko po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Nabywcą a Sklepem.
 3. Odroczony termin płatności dla organów administracji rządowej lub samorządowej lub ich zakładów budżetowych bądź jednostek pomocniczych po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy Nabywcą a Sklepem.
 4. Leasing - niezależnie od przedmiotu zakupu wartość minimalna umowy to 500zł netto a maksymalna to 50tyś netto
 5. Płatność elektroniczna - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.               

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

 

VI Wysyłka produktów

 1. Sklep wysyła zakupione produkty wraz z dowodem sprzedaży w postaci faktury. Wystawiona przez Sklep faktura przesyłana drogą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres e-mail do 3 dni od momentu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażanie w procesie składnia zamówienia woli otrzymania faktury, Nabywca wyraża zgodę uprawniającą Sklep do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.
 2. Koszt transportu dla zamówień o łącznej wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy podawany jest w ogólnodostępnej informacji, a także w tzw. koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Nabywcę, chyba że Sklep i Nabywca ustalą inne warunki dostawy produktu.
 3. Koszty transportu dla zamówień o łącznej wadze powyżej 30 kg są każdorazowo ustalane z Nabywcą.
 4. Termin dostawy wynosi od 24h do 30 dni roboczych od momentu przekazania produktu do wysyłki. Podany termin ma charakter orientacyjny.
 5. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w dniu odbioru paczki), a następnie niezwłoczne skontaktowanie się ze Sklepem.
 6. W przypadku odebrania przesyłki bez sprawdzenia przez Nabywcę Sklep nie będzie przyjmował reklamacji dotyczących uszkodzeń produktów podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem istnieje możliwość wymiany produktu na nieuszkodzony.

 

VII Prawo odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorcę

Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę.

Zwroty towarów/usług zakupionych przez Przedsiębiorcę ustalane są indywidualnie i nie obejmuje ich Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. W takich przypadkach możliwe jest:

a) pokrycie kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wysyłką towaru z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Przedsiębiorcę i z powrotem,

b) naliczenie opłaty manipulacyjnej związanej ze zwrotem towaru w wysokości 10% wartości zwracanego towaru. Minimalna opłata manipulacyjna wynosi 25zł netto niezależnie od wartości zwracanego towaru.

Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Nabywcę. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zwracanego towaru, jego uszkodzenia, uszkodzenia oryginalnego opakowania lub jego braku, Przedsiębiorca zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat. Niniejszego postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zwrot środków

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

VIII Gwarancje i reklamacje

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i  gwarancję ich producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu.
 2. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest posiadanie faktury wraz z oryginalną kartą gwarancyjną, o ile została wydana.
 3. Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sklepu obciąża Nabywcę. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres m.matusiak@anmarkus.pl
 5. Reklamacje złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. Prawidłowo złożone zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Sklep w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Podany termin ma jedynie charakter orientacyjny.
 6. Niniejszym wyłączona jest odpowiedzialność Sklepu wobec Nabywców z tytułu rękojmi, chyba że co innego zostało ustalone pomiędzy Stronami.
 7. W przypadku reklamacji produktu, celem usprawnienia procesu jej rozpatrywania, Nabywca winien skontaktować się ze Sklepem poprzez pocztę elektroniczną m.matusiak@anmarkus.pl

 

IX Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane, w tym dane osobowe:
  • Imię i Nazwisko (w celu dostarczenia do Ciebie zamówionego towaru)
  • Nr.tel (opcjonalnie - podany tylko po to, aby kurier mógł się z Tobą skontaktować, w celu jak najszybszej dostawy przesyłki)
  • adres e-mail
  • IP komputera
  • hasło (w celu założenia konta w sklepie GastroTrend.pl)
  • adres wysyłki
  otrzymane przez Sklep za pośrednictwem formularza rejestracji lub zamówienia są traktowane jako poufne i będą wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia bądź udzielania informacji dotyczących oferty handlowej Sklepu.
 2. Polityka prywatności klik
 3. Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji lub zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Tym samym Sklep staje się w tym zakresie administratorem danych osobowych.
 4. Sklep zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych, oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy danych Sklepu. Nabywca ma w szczególności prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji i poprawiania.

 

X Postanowienia końcowe

 1. Sklep dołoży wszelkich starań by treści publikowane na stronach Sklepu dotyczące produktów były zgodne z ich rzeczywistymi parametrami i właściwościami. Wszelkie wątpliwości co do produktów należy bezpośrednio wyjaśniać ze Sklepem.
 2. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży dokonanych w oparciu o niniejszy regulamin rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl